Yhteystiedot

Hilkka-Liisa Vuori
hilkka-liisa.vuori [et]
uniarts.fi
p. 0407016534

Johanna Korhonen
johanna.korhonen[et]
verkkotie.fi


Vox Silentii ry
c/o Vuori
Suopuronniitty 7b
02920 ESPOO
Suomi Finland

The studies about BirthSound

Synnytyslaulusta tehdyt tutkimukset
kirkko_ja_kaupunki-_lehdesta_kuva.jpeg

Äänenkäyttö apuna synnytyksessä eli Synnytyslaulu

Musiikin tohtori, pedagogi 

Hilkka-Liisa Vuoren kehittämä metodi.

A method created by Hilkka-Liisa Vuori, doctor of music, to help women use their own voice as a way to relax in the labour. 

Synnytyslaulussa ajatuksena on, että synnyttävä nainen voi omalla äänenkäytöllään helpottaa omaa ja sitä kautta myös vauvan oloa synnytyksessä. Äänenkäyttö apuna synnytyksessä on rentoutusmenetelmä, mutta myös varhaista vuorovaikutusta. Odottavan naisen huokailu vauvaa kuulostellen on myös hänen huokaustaan vauvan puolesta, ääni voi olla äidin hiljainen rukous.


Kuva: Toni Brantberg, Kirkko ja kaupunki -lehdessä 23.1.2006.

Synnytyslaulua varten voi käydä kokonaisen kurssin, mutta oivalluksen äänen rentouttavasta vaikutuksesta voi löytää myös itsekseen tai pienellä neuvolla. Äänen rentouttava vaikutus voi kantaa muissakin elämäntilanteissa kuin synnytyksessä.

 

 Taustaa ja historiaa

Äänenkäyttö synnytyksessä ei ole uusi keksintö, sen systemaattinen opettaminen on. Yksi suunta, josta kannustusta tähän on tullut on Ranska. Varhaiskristillisen laulun opettaja, professori Iegor Reznikoff, kannusti minua äänen käyttöön toisen lapseni synnytyksessä vuonna 1994. Hänen kursseillaan olen kuullut aiheesta ensimmäisen kerran vuonna 1992. Reznikoffin rukouslaulun kursseilla opetellaan tekemään ääntä kehon resonanssia kuunnellen, mietiskellen ja rukoillen. Olen kaikkia näitä aineksia käyttänyt myös synnytyslaulun kurssilla. 


Vuoren ja Laitisen oma tutkimus, Synnytyslaulu-metodin esittely

The method of Sound of Birth/BirthSound:

Vuori, Hilkka-Liisa  - Laitinen, Marjaana 2005. Synnytyslaulu - rentouttava äänenkäyttö synnytyksessä ja raskauden aikana. Helsinki, Edita.  (Childbirth Singing - Relaxing Sounds in Childbirth and Pregnancy.) The book is in Finnish.


Hilkka-Liisa Vuoren opettamasta Synnytyslaulusta tai siihen liittyen tehdyt tutkimukset: The Studies about and related to the BirthSound taught by Hilkka-Liisa Vuori:

Alho, Emilia: Laulaen synnyttämään! Synnytyslaulukurssin suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö Joulukuu 2016 Kulttuuriala Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (JAMK). http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121254/Alho_Emilia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Halmari, Minna 2012. Äänten ja hiljaisuuden pedagogiikkaa Synnytyslaulukurssilla. TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos/ Kasvatustieteiden tiedekunta. Proseminaaritutkielma, 38s. Opettajan pedagogiset opinnot. 

Huurinainen, Katja: Vauva ja äiti äänen ympäröiminä. Kokemuksia synnytyslaulusta. Opinnäytetyö 2015. LAHDEN  AMMATTIKORKEAKOULU Musiikki- ja draamainstituutti  Musiikkipedagogi  Varhaisiän musiikkikasvatus. (A baby and a mother surrounded by the sound   Experiences of child birth-singing Bachelor's Thesis in pre-school music education.) www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85653/Huurinainen_Katja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hästbacka, Laura: Synnytyslaulu kätilön työkaluksi. Koulutusiltapäivä kätilöopiskelijoille. Opinnäytetyö 2013. Hoitotyön koulutusohjelma. Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. (Vocalicing Birth As a Tool in Midwifery - A training session for midwife students.)

www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/57181/hastbacka_laura.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Juottonen, Jenna & Malinen, Jannika & Riitsalu, Jenni: SYNNYTYSLAULU KIINTYMYSSUHTEEN LUOMISESSA RASKAUDEN JA SYNNYTYKSEN AIKANA. Koulutusmateriaali kätilöopiskelijoille. Opinnäytetyö 2017. Savonia ammattikorkeakoulu.Ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137884/Juottonen_Jenna%20Malinen_Jannika%20ja%20Riitsalu_Jenni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Järvelä, Mari: Synnytyslaulu mammamuskarissa : rentouttavan äänenkäytön opetus odottavien äitien musiikkivalmennuksessa, Jyväskylä 2006, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kulttuuriala, musiikin koulutusohjelma.

Laitinen, Marjaana: Opinnäytetyö Synnytyslaulusta, musiikkiterapian opinnot, Sibelius-Akatemia.

Leppänen, Taru: Always More Than Two: Vibrations, the Foetus, and the Pregnant Person in Chilbirth Singing Practices. pages 99-111. Published online: 18 May 2018.  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 

Niskanen, Päivi: Synnytyslaulu - Apua laulupedgogeille ja laulajille rentoutumisessa. Pedagoginen opinnäytetyö, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. WWW.IAMK.FI

Roos, Henrika - Ulp, Ragne: "Synnytyslaulu: äänen rentouttava ja positiivinen vaikutus raskauden aikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen". Metropolia Ammattikorkeakoulu, kätilötyöopiskelijoiden lopputyö kevät 2009.

Tähti, Taru: Viisi kertomusta synnytyslaulusta. Oma ääni antautumisen ja hallinnan välineenä synnytyksessä ja raskausaikana.  Pro gradu -tutkielma. Helmikuu 2006 Musiikintutkimuksen laitos Tampereen yliopisto.

Utriainen, Jaana 2001. Synnytyslaulut. Opintoihin liittyvä tutkimusraportti. Musiikkitieteen laitos.

Vartiainen, Jenni 2012/2013: Lauluopintoihin liittyvä tutkimus, Metropolia.

Vierimaa, Elisa: SYNNYTYSLAULU  "Ooppera-aariaa tai jotaki, vai mitä?" Musiikkikasvatuksen Teemaseminaarityö.  Syksy 2007,  Sibelius-Akatemia

Lisäksi äänenkäyttöä synnytyksessä on tutkinut Reznikoffin Harmonisen laulun perusteella:

Jalasti, Kirsi Maria 1998: Musiikkiterapian mahdollisuuksien hyödyntäminen synnytyksessä ja siihen liittyvien tunteiden käsittelyssä. Musiikkiterapian lopputyö, Sibelius-Akatemia.

Reznikoff on itse käyttänyt opettaessaan oheista monistetta:

Zimmermann, Peter 1991. Laulaen helpompaan synnytykseen. Luentomoniste Iegor Reznikoffin kesäkurssilla.